Řízení toku programu

 

goto Program pokračuje od místa, určeného návěštím
branch Umožňuje větvení programu podle hodnoty proměnné
for Uvozuje cyklus s předem známým počtem opakování
next Ukončuje cyklus s předem známým počtem opakování
do Uvozuje cyklus prováděný opakovaně, dokud je nebo není splněna podmínka cyklu
loop Ukončuje cyklus, uvozený příkazem loop
if Uvozuje část programového kódu, který závisí na splnění podmínky
else Součást dalších příkazů: if .. then \ else \ endif nebo select case \ case \ else \ endselect
endif Ohraničuje konec příkazu if .. then
select Součást příkazu select case, uvozuje podmínky pro spuštění konkrétní části programu
case Součást příkazu select case, uvozuje podmínky pro spuštění konkrétní části programu
endselect Zakončuje příkaz select case
gosub Volání podprogramu
return Návrat z podprogramu
end Ukončuje práci programu
reset Resetuje PICAXE a spustí zavedený program
stop Trvalé zastavení chodu programu
on goto Umožňuje přechod do jiné části programu v závislosti na hodnotě proměnné nebo konstanty
on gosub Umožnuje volat podprogram v závislosti na hodnotě proměnné nebo konstanty
if bit Větví program v závislosti na nastavení konkrétního bitu
exit Okamžité opuštění smyček do .. loop a for .. next