Práce s proměnnými

 

symbol Přiřadí symbolu hodnotu nebo vytvoří přesměrování na proměnnou
let Přiřadí do proměnné výsledek operace nebo přiřadí portu hodnotu
inc Přičte k hodnotě proměnné 1 (provede inkrementaci)
dec Odečte od hodnoty proměnné 1 (provede dekrementaci)
swap Vzájemně zamění obsah proměnných
bcdtoascii Převede číslo z BCD kódu do ASCII kódu, každý řád je uložen v jednom bytu
bintoascii Převede binární hodnotu do samostatných ASCII bytů
lookdown Vyhledá položku v seznamu a uloží její pořadové číslo
lookup Vybere ze seznamu položku a překopíruje jí do proměnné
random Generuje pseudonáhodné číslo v rozsahu 0 až 65 535
clearbit Nastaví vybraný bit v proměnné na log. 0
setbit Nastaví vybraný bit v proměnné na log. 1
togglebit Invertuje vybraný bit v proměnné
peek Čte data, uložená v paměti RAM PICAXE
poke Ukládá data do paměti RAM PICAXE
get Čte data ze zápisníkové paměti
put Ukládá data do zápisníkové paměti
read Čte data z paměti EEPROM a ukládá je do proměnných
write Zapisuje data z proměnných nebo konstanty do paměti EEPROM
eeprom Určuje, která data mají být uložena do paměti EEPROM při zavádění programu
readtable Čpisníkovévé danou adresu paměti RAMového číslaČCte data z tabulky
table Určuje data, která se uloží do tabulky při ukládání programu
tablecopy Zkopíruje vyhledávací tabulku do stejného paměťového prostoru paměti RAM PICAXE